Monelta korkeakoulutetulta yrittäjältä puuttuu kasvun edellyttämää osaamista. Vahvistamalla tätä osaamista tuetaan yritysten liiketoiminnan kasvua.

– Suomi tarvitsee lisää kasvuyrityksiä, innovaatioita ja osaavia ihmisiä. On välttämätöntä, että TKI-panostukset, ylivaalikautinen koulutusrahoitus ja osaamisvisio sekä ihmisten ja yhteiskunnan kyky uudistua ovat asioita, joiden eteen yhdessä ponnistelemme ja joihin panostamme muutoinkin kuin juhlapuheissa, muistuttaa AKYn puheenjohtaja Timo Saranpää.

Akava Worksin Yrittäjäkysely 2023 selvitti akavalaisten yrittäjien näkemyksiä omien yritystensä liiketoiminnasta ja sen tulevaisuudesta. Vastaajista kasvua tavoittelee 41 prosenttia ja 38 prosenttia pyrkii säilyttämään nykytilanteen. Oman osaamisen vahvistaminen nähtiin tärkeänä keinona kasvattaa liiketoimintaa kaikissa ikäryhmissä vastaajan sukupuolesta riippumatta.

– Nykytilanteen säilyttämiseen pyrkivien suuri osuus huolestuttaa. Kyselyn mukaan korkeakoulutetuilta yrittäjiltä puuttuu kasvun edellyttämää osaamista. Yrittäjyyskoulutusta olisikin saatava kaikille aloille. Tarvitaan myös täydentävää koulutusta muussa kuin tutkintomuodossa ja -laajuudessa, huomauttaa Saranpää.

– Yrittäjän näkemystä kasvumahdollisuuksista rajoittaa pitäytyminen henkilökohtaisiin resursseihin. Yrittäjyysosaamisen kehittäminen toisi myös itseluottamusta, uskoa omiin mahdollisuuksiin, Saranpää jatkaa.

Pienissä yrityksissä on kasvu- ja työllistämispotentiaalia

Tutkimuksessa havaittiin eroja kasvuhakuisten ja muiden yrittäjien kasvun keinoja koskevissa näkemyksissä. Kasvuhakuiset yrittäjät näkevät keinoina liiketoiminnan kasvattamiseen muita vastaajia useammin uusien tuotteiden ja palveluiden tuomisen markkinoille, laajentumisen uusille markkinoille, uusien liiketoimintamallien käyttöönoton, investoinnit ja työntekijän palkkaamisen.

– Työllistämisen riski toistuu kyselystä toiseen. Meidän on uudistettava rakenteita ja asenteita, jotta työllistäminen nähdään pikemminkin mahdollisuutena kasvaa kuin riskinä. Ensimmäisen työntekijän palkkaavat tai pienimmät työnantajayritykset tarvitsevat ja ansaitsevat näkymän, jossa byrokratia ja työnantajamaksut pysyvät kohtuullisina. Meidän on aika ottaa tosissaan pienten yritysten kasvu- ja työllistämispotentiaali. Myös omistajanvaihdoksiin tarvitaan tukea ja asiantuntemusta. Onneksi myös uusyrityskeskukset ovat panostaneet omistajanvaihdososaamiseen. Se on myös korkeakoulutettujen yrittäjien käytettävissä, kertoo Saranpää.

– Uuden hallituksen rakentamisen alkumetreillä katseet kääntyvätkin siihen suuntaan: hallitusohjelmassa on otettava huomioon korkeakoulutettujen yrittäjien kokemat haasteet. Siitä hyötyy koko Suomi, Saranpää painottaa.

Akava Worksin toteuttamaan kyselyyn vastasi 931 yrittäjää 20 Akavan jäsenjärjestöstä. Vastaajista 79 prosenttia on päätoimisia yrittäjiä, 28 prosentilla on palkattua työvoimaa, 50 prosentin yritysmuoto on toiminimi ja 47 prosentin osakeyhtiö. Tutkija Joonas Miettisen yhteenveto tutkimuksen tuloksista https://akavaworks.fi/blogit/yrittajakysely-2023-vahvistamalla-yrittajien-osaamista-tuetaan-liiketoiminnan-kasvua/.

Lisätietoja:

Timo Saranpää, puheenjohtaja        
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry 
p. 050 523 6005
timo.saranpaa@ekonomit.fi  

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 23 jäsenjärjestöä ja näiden noin 17 000 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen.