Omistajanvaihdoksia on edistetty ja toteutettu jo pari vuosikymmentä tutkimustyönä, hankkeissa ja arjen konkreettisessa neuvontatyössä, niin julkisella kuin yksityisellä sektorillakin. Uusyrityskeskusten, kehittämisyhtiöiden, elinvoimapalvelujen, yksityisten yritysvälittäjien ja tilitoimistojen asiakkaina käy yritystoiminnan eri vaiheissa olevia potentiaalisia ostajia ja myyjiä.

Ostajan ja myyjän ajattelutavat

Yrittäjyydestä kiinnostuneen haaveena on usein ikioma yritys, ja hän kaipaa ohjausta ja neuvontaa yritystoiminnan käynnistämiseen. Ajatuksissa voi olla sivutoiminen yrittäjyys esimerkiksi opiskelun tai palkkatyön ohessa tai suoraan päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyminen. Lähtötilanteesta riippuen idea voi syntyä tai toimeksianto ilmetä nopeastikin ja kasvaa yritystoiminnaksi jopa puolessa vuodessa.

Yrittäjällä yrityspalveluissa käynnin syynä on esimerkiksi halu pohtia uutta suuntaa toiminnalle, kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa, tai hiljalleen luopua yrittäjän roolista ja vaihtaa maisemaa. Yritystoiminnasta luopujalle prosessi voi olla vuosia kestävä harkinta, sillä ihminen voi lähteä yrityksestä, mutta yrittäjyys ei usein lähde ihmisestä luopumisenkaan jälkeen.

Yrityspalvelujen kaikki asiakkaat eivät automaattisesti tule ajatelleeksi yrityksen tai liiketoiminnan ostamista tai myymistä vaihtoehtona etenemiselle tai muutokselle. Esimerkiksi ostajan ajatus voi viritä hetkellä, jolloin potentiaalisen myyjän päätös luopumisesta ei ole vielä kypsynyt. Asiakaskohtaamisissa neuvojalla ja asiantuntijalla on tuhannen taalan paikka muistuttaa asiakasta ostamisen tai myymisen mahdollisuudesta. Muistutus on arvokas teko ja alueellisen elinvoiman pohjatyötä.

Herättely ja tietoisuuden nostaminen

Omistajanvaihdosten edistämiseksi on nähtävissä tarve potentiaalisten ostajien ja myyjien herättelyyn. Tilauksessa on kansantajuista, esimerkkeihin ja yritystarinoihin pohjautuvaa, omistajanvaihdoksen ajattelutapaan ohjaavaa sisältöä tietoisuuden lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi. Samalla kannustetaan ostamisen tai myymisen pohdintaan varhaisessa vaiheessa.

Yrityksen ostaminen ja myyminen voidaan nostaa vielä vahvemmaksi osaksi yrittäjyyskasvatuksen ja -opintojen sisältöjä, myös opettajille suunnattuna. Nähtäväksi jää, kohtaavatko tulevaisuudessa myytävänä olevien yritysten toimialat sen koulutustarjonnan, jossa yrittäjyysintentio ja itsensä työllistäminen on vahvinta. On hyvä pohtia omistajanvaihdosilmiöön vaikuttavia tekijöitä myös markkinan ja toimialojen kehityksen näkökulmasta. Omistajanvaihdos on ansainnut paikkansa yrittäjyysopinnoissa kaikilla koulutustasoilla yhtenä herättelyn toimenpiteenä.

Herättelyn ja tietoisuuden nostamisessa on viestinnän ohella otollisin paikka yrityspalvelujen asiakaskohtaamisissa, ja siksi tarvitaan myös yrityspalveluverkoston kannustamista, tarvittaessa kouluttamista sekä työkaluja neuvontaan. Ohjeita ja materiaalia on saatavilla runsaasti, kuten oppaat yrityksen myyjälle ja ostajalle. Asiantuntijoille suunnatuissa neuvontaoppaissa on puolestaan päivityksen tarve, johon voimme vastata palveluverkoston yhteistyönä.

Artikkeli on osa Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen – Valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto myyjille ja ostajille -hankkeen sisällöntuotantoa.

Ilona Ukkonen
yrittäjyysasiantuntija, Suomen Uusyrityskeskukset ry